TRUMPALAIKĖS NUOMOS SUTARTIS

Kintai

 

Nuomotojas, UAB KORNAS, įm. kodas 141750654, atstovaujama direktorės Dovilės Semaškienės, ir

Nuomininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kurio Vardas ir Pavardė nurodyti elektroniniame užstato apmokėjimo išraše),

sudarė šią trumpalaikės nuomos sutartį. Toliau Sutartyje nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

 

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai, nuomos terminui, naudotis ir valdyti už mokestį gyvenamosios paskirties patalpas (toliau sutartyje – Namas), adresu Uosto g. 4, Kintai, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti už namą nuomos mokestį.
1.2. Nuomotojas perduoda Nuomininkui naudotis baldus, įrangą ir kitus Nuomotojui nuosavybės teise priklausančius Name esančius daiktus pagal sąrašą ( toliau- Sąrašas), pridedamą prie šios sutarties kaip Priedas Nr.1.

 

II. NUOMOS TERMINAS

2.1. Turto nuomos terminas nurodytas rezervacijos patvirtinimo laiške, kuris nuomotojui buvo išsiųstas el. paštu.

2.2. Pasirašyta sutartis laikoma patalpų perdavimo-priėmimo aktu.

2.3. Sutarties šalys susitaria, kad po Sutarties 2.1. p. nurodyto termino pabaigos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.481 straipsnio nuostatos netaikomas ir Sutartis laikoma pasibaigusia.

 

III. NUOMOS MOKESTIS

3.1. Sutarties pasirašymo dieną Nuomininkas sumoka 150 EUR užstatą, kuris, pametus raktus ar atsiradus kitiems nuostoliams dėl nuomininko kaltės, negrąžinamas/įskaitomas į žalos atlyginimo sąskaitą.

 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Nuomotojas įsipareigoja:
4.1.1. perduoti nuomininkui Sutarties 1.1. p. nurodytas patalpas;
4.1.2. pasibaigus nuomos sutarties terminui arba nutraukus šią sutartį, priimti iš nuomininko nuomojamą namą.
4.2. Nuomotojas turi teisę:
4.2.1. reikalauti, kad Name vienu metu apsistotų ne daugiau, kaip 6 žmonės, jei atskiru raštišku susitarimu nebuvo sutarta kitaip.
4.2.2. tikrinti, ar nuomininkas tinkamai naudojasi nuomojamu turtu pagal Sutartį ar jo paskirtį, bei aprodyti nuomojamą turtą būsimam naudotojui, nuomininkui ar įgijėjui.
4.2.3. kai nuomininkas nuomojamą turtą grąžina pavėluotai arba pažeisdamas šios Sutarties sąlygas, pareikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti nuomojamą turtą.
4.3. Nuomininkas įsipareigoja:
4.3.1. užtikrinti, kad Name vienu metu apsistotų ne daugiau, kaip 6 žmonės, jei atskiru raštišku susitarimu nebuvo sutarta kitaip.
4.3.2. laiku sumokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį bei teisės aktus priklausančias mokesčius;
4.3.3. sudaryti nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę bei leisti ir netrukdyti nuomotojui parodyti nuomojamą turtą būsimam naudotojui, nuomininkui ar įgijėjui (Sutarties 4.2.2.p.);
4.3.4. naudoti nuomojamą Namą išimtiniu tikslu- jame gyventi, jį prižiūrėti ir laikyti jį geros būklės (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), rūpintis Nuomotojo turto saugumu ir priežiūra.
4.3.5. rūpestingai naudotis Sąraše išvardintais baldais, įranga ir kitais daiktais, priklausančiais Nuomotojui nuosavybės teise ir esančiais Name. Nuomininkas visiškai atsako už žalą šiems daiktams ar jų netekimą, jei tai įvyksta galiojant Nuomos sutarčiai.
4.3.6. naudotis Namu taip, kad nebūtų pažeistos kitų šalia esančių namų savininkų ir (ar) naudotojų teisės bei interesai.
4.3.7. visą sutarties galiojimo laikotarpį laikytis name ir visoje Nuomotojo teritorijoje vidaus tvarkos taisyklių, pridėtų prie šios sutarties kaip Priedas Nr.2, o taip pat viešosios tvarkos, priešgaisrinės saugos bei aplinkosaugos taisyklių. Nuomininkas atsako už šių taisyklių bei normų nesilaikymo pasekmes ir atlygina Nuomotojui visą dėl to atsiradusią žalą, įskaitant atitinkamų tarnybų skirtas drausmines nuobaudas .
4.4. Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.
4.5. Nuomininkui draudžiama atlikti turto remonto ar pertvarkymo darbus be Nuomotojo sutikimo.
4.6. Nuomininkas neturi teisės subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną iki visiško skolos sumokėjimo (iki visiško prievolės įvykdymo).
5.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.
5.3. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.
5.4. Nuomotojas neatsako už nuomininko turto, esančio patalpose, sugadinimą ar praradimą, jeigu tai įvyko ne dėl nuomotojo tyčios. Atsitiktinė išnuomotose patalpose esančio nuomininko turto žuvimo ir sugadinimo rizika tenka nuomininkui.
5.5. Nuomotojo gautos lėšos vykdant šią sutartį, pirmiausiai skiriamos atlyginti nuomotojo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti sutartį pareiškimu, vėliau – įmokos skiriamos tokia tvarka: mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą; netesyboms ir nuostoliams sumokėti; pagrindinei prievolei įvykdyti, t. y. nuomos mokesčiui sumokėti (CK 6.54 str.).

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.
6.2. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik raštišku abiejų šalių susitarimu..
6.3. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta:
6.3.1. pasibaigus nuomos terminui;
6.3.2. Sutarties šalių susitarimu;
6.3.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.Visi ginčai, susiję su šios Sutarties vykdymu, sprendžiami taikiu būdu, o nepasiekus dėl to susitarimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
7.2. Sutarties priedai Nr. 1 „ Sąrašas“ ir Nr. 2 „Vilos „Kintų Perlas“ vidaus taisyklės“ yra neatskiriamos sutarties dalys.

Priedas prie sutarties Nr. 1 „Sąrašas“

Į Sąrašą yra įtraukti Name esantys ir Nuomininkui naudojimui perduodami baldai, namų apyvokos daiktai ir įranga, interjero elementai ir kiti kasdienio naudojimo daiktai:

1. Miegamasis Nr. 1.
1.1. Dvigulė lova – 1 vnt.
1.2. Stalo šviestuvai – 2 vnt.
1.3. Komodos – 3 vnt.
1.4. Toršeras – 1 vnt.
2. Miegamasis Nr. 2
2.1. Dvigulė lova – 1 vnt.
2.2. Stalo šviestuvai – 2 vnt.
2.3. Komodos – 3 vnt.
2.4. Toršeras – 1 vnt.
3. Vaikų kambarys
3.1. Viengulės lovos – 2 vnt.
3.2. Kilimas – 1 vnt.
3.3. Komoda – 2 vnt.
4. Virtuvė
4.1. Virtuvės baldų komplektas su įmontuotą buitine technika:
4.1.1. Šaldytuvas
4.1.2. Mikrobangų krosnelė
4.1.3. Orkaitė
4.1.4. Kaitlentė
4.1.5. Indaplovė
4.1.6. Garintuvas
4.2. Indų, taurių bei stalo įrankių rinkinys 6 asmenims.
4.3. El. virdulys.
4.4. Puodų rinkinys 8 dalių.
5. Svetainė
5.1. Valgomojo stalas – 1 vnt.
5.2. Kėdės – 6 vnt.
5.3. Toršeras – 1 vnt.
5.4. Minkštas kampas – 1 vnt.
5.5. Indauja – 1 vnt.
5.6. Televizorius – 1 vnt.
5.7. Kilimai – 2 vnt.
5.8. Paveikslas – 1 vnt.
6. Vonios kambariai
6.1. Fenas – 1vnt.
6.2. Veidrodžiai – 2 vnt.
7. Drabužinė
7.1. Lyginimo lenta – 1 vnt.
7.2. Lygintuvas – 1 vnt.
7.3. Džiovyklė – 1 vnt.
7.4. Grindų valymo rinkinys – 1 vnt.

Priedas prie sutarties Nr. 2 „Vilos „Kintų Perlas“ vidaus taisyklės“.

 Svečių atvykimas į vilas nuo 15:00 val., išvykimas iki 11:00 val.
 Į vilą atvykęs svečias (išskyrus Booking.com svečius) pasirašo trumpalaikės nuomos sutartį, nurodant fizinio/juridinio asmens duomenis.
 Svečias į nurodytą sąskaitą pavedimu sumoka avansą, likusi suma sumokama ne vėliau kaip pirmą atvykimo dieną grynais pinigais.
 Ramybės valandos nuo 23:00 – 08:00 val. Už šiurkštų ramybės drumstimą ir/ar trukdymą ilsėtis kitiems poilsiautojams triukšmautojai yra iškeldinami. Sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 Prisiregistravęs svečias yra atsakingas už visų jo viloje faktiškai gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi.
 Svečiai privalo LR įstatymų nustatyta tvarka atlyginti savo veiksmais / neveikimu padarytą žalą „Kintų Perlas“ turtui ar turtiniams interesams bei žalą tretiesiems asmenims, įskaitant „Kintų Perlas“ negautas pajamas. Už vilai padarytos žalos atlyginimą atsako viloje užsiregistravęs suaugęs asmuo. Esant reikalui administracijos darbuotojai turi teisę kviesti policiją ir (ar) apsaugos tarnybas.
 Atkreipkite dėmesį – paprastai batutai yra skirti iki 150 kg bendro svorio, už nepilnamečių asmenų saugumą atsako jų tėvai/globėjai.
 Poilsiautojai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių – ilgesniam laikui išeidami iš vilos privalo išjungti veikiančius elektros prietaisus, orkaites bei virykles. Taip pat poilsiautojai privalo prižiūrėti ir tinkamai elgtis su lauko kepsninėmis/šašlykinėmis, nepalikti jų be priežiūros, o baigus naudotis pilnai užgesinti žarijas.
 Jei apsistojama keliuose iš keturių vilos namų, namui priklausantis inventorius negali būti perkeliamas į kitą namą.
 Administracija turi teisę iškeldinti iš vilos anksčiau nustatyto termino poilsiautojus, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia vilų vidaus taisykles, taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.
 Išvykstant, maloniai prašome grąžinti raktą bei vartų pultelį. Pametus raktą, yra taikoma 20 EUR bauda, o pametus pultelį, taikoma 80 EUR bauda.
 Vilos teritorijoje gyvenantys poilsiautojai, gali priimti svečius negyvenančius apgyvendinimo įstaigoje tik iki 23:00 val.
 Vilos teritorijoje užsakomos paslaugos (kubilas, pripučiamas batutas, grill šefo maisto gaminimas…) gali būti užsakomos tik iš mūsų vilos partnerių ir tik suderinus su vilos administracija.
 Atvykstant taikomas 150 EUR užstatas už kiekvieną rezervuotą vilą. Jei nepadaroma jokia žala, išvykimo dieną jis yra grąžinamas.
 Augintiniai viloje priimami už papildomą 30 EUR mokestį parai.
 Visoje vilos teritorijoje svečių augintiniai gali būti vedžiojami tik su pavadėliais, paleisti augintinius laisvai bėgioti vilų teritorijoje yra draudžiama. Griežtai draudžiama leisti augintiniams tuštintis ant teritorijoje augančių dekoratyvinių augalų ir gėlių. Augintinių šeimininkai nedelsiant privalo surinkti visas savo augintinių išmatas. Už šiame punkte numatytų taisyklių nesilaikymą yra taikoma 30 EUR bauda.
 Kambariuose rūkyti bet kokia forma (kaljanas, elektroninės cigaretės, įprastos cigaretės) yra draudžiama. Už rūkymą namo viduje užstatas negrąžinamas.
 Rankšluosčiai ir patalynė negali būti naudojama lauko pramogoms.
 Griežtai draudžiama lauko baldus neštis į namų vidų, o vidaus baldus nešti į lauką. Už taisyklių nesilaikymą užstatas negrąžinamas.
 Gerbiami svečiai, prašome Jūsų saugoti ir tausoti mūsų turtą. Mes tikimės, kad viešnagės metu Jūs jausitės komfortiškai. Kadangi būna ir įžūlių svečių, civilinis kodeksas numato, kad turto nuomotojas turi teisę išieškoti iš nuomininko padarytą turtinę žalą.

 

Nuomininkas apmokėdamas užstato mokestį patvirtina, kad tinkamai susipažino su sutarties sąlygomis, jas visiškai suprato ir įsipareigoja tinkamai jas vykdyti. Nuomininkas taip pat patvirtina, kad iki šios Sutarties pasirašymo susipažino su nuomojamo turto būkle ir dėl jo pretenzijų neturi.

 

Nuomotojo rekvizitai:

UAB KORNAS
Reg. adresas Kuosų g. 20-1, Klaipėda
Įm. kodas 141750654
PVM mokėtojo kodas LT417506515
a/s LT21 7044 9011 0452 600
AB SEB bankas,
Tel. 8 657 70 474
El.paštas: info@kintuperlas.lt

 

UŽSTATO GRĄŽINIMAS

Pasibaigus nuomos terminui, jei nuomininkas nuomos laikotarpiu laikėsi visų sutarties sąlygų, nuomotojas grąžina nuomininko sumokėtą užstatą per 2 d.d.

Nesilaikant sutarties sąlygų, priklausomai nuo patirtos žalos, nuomininkas turi teisę pilnai/dalinai negrąžinti užstato mokesčio.