Privatumo politika

UAB “KORNAS” įmonės kodas 141750654, registruotos buveinės adresas: Kuosų g. 20, Klaipėda (toliau – Įmonė), gerbia svečių bei suinteresuotų asmenų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis teikiant apgyvendinimo paslaugas. Jūsų registracijos metu pateiktus duomenis Įmonė tvarko ir prižiūri sąžiningai bei teisėtai. Naudodamasis www.kintuperlas.lt interneto svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko. Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: info@kintuperlas.lt

 

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Politika), be kita ko, reglamentuoja Įmonės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

Įmonė teikia apgyvendinimo bei kambarių nuomos paslaugas. Šių paslaugų teikimui Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Įmonei taikomais teisės aktais. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Įmonės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.kintuperlas.lt.

Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įmonė. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

 • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
 • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

Duomenų subjektas rezervuodamas vilą, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos jo asmens duomenis:

 • Vardą, pavardę,
 • El.paštą
 • Telefono numerį
 • Gyvenamosios vietos adresą
 • Mokėtiną sumą;
 • Gyvenimo trukmę viloje

 

Vilos svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs.

 

Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Įmonė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Įmonė tvarko interneto svetainėje surinktus asmens duomenis šiais pagrindais:

 • Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);
 • Teikdami Jums apgyvendinimo paslaugas, svečių apskaitos, svečių įsiskolinimų valdymo, pranešimų siuntimo;
 • Tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas;
 • Siųsdami Jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, bei specialius pasiūlymus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją);
 • Susisiekiant su Jumis dėl suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo;
 • Vykdydami vaizdo stebėjimą vilos teritorijoje ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą;

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus pateikti trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Turėdami jūsų sutikimą, susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais, stengsimės siųsti tik galinčią jus sudominti informaciją apie specialius pasiūlymus jums.

Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui); Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
 • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje.

 

Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą

Siekdami užtikrinti vilos, mūsų svečių, darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Svečių duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Svečiai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Svečiai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos (persirengimo, poilsio, tualeto kambariai ir pan.) Vaizdo stebėjimo metu surinkti Svečių asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.